توانمندسازی بانوان در حوزه کسب و کار خانواده محور

توانمندسازی بانوان در حوزه کسب و کار خانواده محور


4 درس
تماس با پشتیبان دوره
توانمندسازی بانوان در حوزه کسب و کار خانواده محور

معرفی

استادان دوره توانمندسازی بانوان در حوزه کسب و کار خانواده محور:

- خانم دکتر آیت اللهی

- خانم دکتر ملکی

- دکتر محمد حسین رجبی دوانی

- مجموعه اساتید

جهت دریافت گواهینامه، گذراندن دروس الزامی و آزمون پایانی، همچنین کسب حد نصاب نمره تعیین شده ضروری است. منظور از حدنصاب نمره، میانگین نمرات کسب شده در جلسات هر درس به علاوه آزمون پایانی آن می باشد.

نشانی بهشت - درسنامه فاطمی اختیاری
بانوان آسمانی اختیاری
چگونه مادری شایسته باشیم الزامی
اشتغال بانوان و مسئولیتهای خانواده اختیاری