دوره راهبری تحول و سیاست گذاری ناظر به بحران جمعیت

دوره راهبری تحول و سیاست گذاری ناظر به بحران جمعیت


12 درس
تماس با پشتیبان دوره
دوره راهبری تحول و سیاست گذاری ناظر به بحران جمعیت

معرفی

.

جهت دریافت گواهینامه، گذراندن دروس الزامی و آزمون پایانی، همچنین کسب حد نصاب نمره تعیین شده ضروری است. منظور از حدنصاب نمره، میانگین نمرات کسب شده در جلسات هر درس به علاوه آزمون پایانی آن می باشد.

هوشیار سازی بحران جمعیت الزامی
ارزیابی دوره راهبری تحول جمعیت(استاد قاسمی) اختیاری
تمدن سازی خانواده و جمعیت اختیاری
نقش مردم و حاکمیت در تحول جمعیت اختیاری
تدوین قانون جوانی جمعیت اختیاری
راهبری تحول جمعیت اختیاری
فرآیند حل بحران جمعیت اختیاری
تشریح بوم کاوی اختیاری
ارزیابی دوره راهبری تحول جمعیت( حجت الاسلام بهرامی) اختیاری
تبیین گام دوم تحول جمعیتی اختیاری
تبیین گام دوم تحول جمعیتی(بخش دوم) اختیاری
همایش راهبری تحول جمعیت اختیاری